Regulamin korzystania z usług językowych w Szkole Online Języków Obcych E-speranto.pl

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania przez osoby fizyczne z usług językowych
świadczonych przez Firmę SOROR Karolina Książek z siedzibą w Bytomiu (41-933), przy ul. Ks. Prym. A.
Hlonda 38/2, posiadająca numer REGON: 240680196 oraz numer NIP: 6262871383, prowadzącą działalność
pod nazwą E-speranto.pl.

I Sprawy organizacyjne

1. Szkoła E-speranto.pl stawia sobie za cel doskonalenie metody pracy i wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom Klienta. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jakości pracy szkoły pod adresem BOK: info@e-speranto.pl

2. Szkoła prowadzi szkolenia indywidualne, w grupie maksymalnie do 3 osób oraz webinary online.
3. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry z uwzględnieniem przerw w dniach świątecznych,zgodnie z terminarzem Szkoły znajdującym się na indywidualnym koncie Kursancie (platforma e-learning).

II Zajęcia indywidualne oraz w grupie


1.. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego z Kursantem/Klientem harmonogramu. Czas trwania zajęć obejmuje 30,45, 60 lub 90 minut i uzależniony jest od rodzaju kursu.
4. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią Umowy.
5. Umowę zawiera się poprzez rejestrację i wykupienie kursu online na stronie www.e-speranto.pl opłacając jego pierwszą ratę. Transakcje realizowane będą przez Przelewy24, PayNow, Blik lub PayPal.
6. Kurs rozpoczyna się po zawarciu Umowy oraz uiszczeniu opłaty za pierwszy miesiąc kursu.
7. Umowa trwa do końca trwania wykupionego kursu. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów podane są na stronie www.e-speranto.pl.
8. Zawierając umowę Kursant zobowiązany jest wskazać pakiet zajęć, który chce, aby był zrealizowany oraz podać swoje dane potrzebne przy rejestracji na stronie www.e-speranto.pl.
9. Osoba niepełnoletnia nie może zawrzeć umowy bez zgody swojego opiekuna prawnego.

III Obowiązki szkoły i prawa Kursanta

1. Obowiązkiem szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przez Lektorów posiadających
właściwe kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.
2. Lektor Szkoły zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania lekcji, sprawdzania postępów w nauce
Kursanta, zadawania i sprawdzania zadań domowych oraz indywidualnej pomocy w nauce (w przypadku wystąpienia trudności wynikających z realizowanego materiału).
3. Szkoła zapewnia ochronę i poszanowanie godności Kursanta w czasie zajęć.
4. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę, zobowiązana jest ona do przeprowadzenia ich w terminie uzgodnionym z Kursantem.
5. W przypadku spóźnienia się Kursanta na zajęcia, Lektor zobowiązany jest czekać na niego 15 minut. Po upływie tego czasu zajęcia uznaje się jako odwołane za późno.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup o tym samym poziomie zaawansowania przy zbyt małej ilości Kursantów w obu grupach, jednakże tak, aby po ich połączeniu nowo powstała grupa nie przekraczała 3 osób.
7. Szkoła przeprowadzeni egzamin końcowy ustny oraz pisemny na wniosek Kursanta. Egzamin przeprowadzony będzie po przeprowadzeniu minimalnie 48 godzin Kursu w długości 60 minut i będzie darmowy.
8. Szkoła przekaże drogą mailową certyfikat z wynikiem egzaminu końcowego. Certyfikat obejmować będzie poziom ukończonego Kursu oraz wynik, na który składać się będzie minimalnie całkowita ocena roczna.
9. Rok Szkolny podzielony jest na 2 semestry. I semestr: od 05.09.2022r.- 31.01.2022r. II semestr: 01.02.2023r. – 30.06.2023r. Zmiana Lektora możliwa jest 1 raz na semestr.
10. Pierwszy miesiąc nauki jest okresem próbnym, w którym nie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Obowiązujący miesięczny okres wypowiedzenia liczony będzie od drugiego miesiąca nauki.
11. Kursantowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy na Świadczenie Usług Językowych w Szkole E-speranto.pl w ciągu 14 dni od chwili zawarcia Umowy, czyli opłacenia pierwszej raty za usługi w szkole.

12. W przypadku, gdy Kursant rozpocznie kurs w ciągu 14 dni od chwili zawarcia Umowy, zgadza się on zrzec prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia.
13. Kursantowi przysługuje prawo zawieszenia uczestnictwa w Kursie 1 raz w semestrze, przy czym zawieszenie nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych. Zawieszenie nie zwalnia Kursanta z dokonywania miesięcznych opłat za Kurs, a Kurs wydłuży się o ilość zawieszonych lekcji.
14. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania roku szkolnego, przy czym Kursant będzie informowany o wszelkich zmianach. W przypadku, gdy Kursant nie wyrazi zgody na nowe zapisy, stare postanowienia będą go obowiązywać do końca trwania Umowy.

IV Obowiązki Kursanta

1. Rzetelna praca nad doskonaleniem umiejętności językowych, systematyczne uczęszczanie na zajęcia, przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadań domowych, systematyczne sprawdzanie wiadomości na swoim koncie internetowym lub e-mailu.
2. Zaliczanie testów śródsemestralnych oraz końcowych (ustnych i pisemnych).
3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie językowym jest zaliczenie testów oraz jego systematyczne uczęszczanie na kurs językowy.
4. Warunkiem otrzymania certyfikatu z określeniem nabytego poziomu językowego przez Kursanta jest podejście do egzaminu określającego znajomość językową (ustny i pisemny). Egzamin przeprowadzany jest po odbyciu Kursu składającego się minimalnie z 48 jednostek lekcyjnych w długości 60 minut.
5. Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić Szkole minimalnie tydzień przed zakończeniem Kursu.
6. Regulowanie należności za naukę w szkole w terminach i kwotach ustalonych w cenniku. W przypadku wpłaty rozłożonej na raty, raty nie stanowią opłat za lekcje języka w danym miesiącu.
7. W przypadku nie zrealizowania pełnego pakietu zajęć w danym miesiącu, zajęcia zostaną przesunięte na kolejny miesiąc lub ewentualnie na koniec kursu.
8. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto na podstawie rachunku wystawionego przez Szkołę do 10 dnia każdego miesiąca.
9. Ceny zawarte w cenniku na stronie www.e-speranto.pl dotyczą zajęć indywidualnych i grupowych, przy czym grupa nie przekracza 3 osób
10. W przypadku mniejszej ilości osób w grupie przewiduje się podwyższenie odpłatności po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z uczestnikami zajęć.
11. Istnieje możliwość przesunięcia zajęć indywidualnych z Lektorem na inny termin 2 razy w semestrze.

12. Możliwość przesunięcia zajęć na inny termin odbywa się pod warunkiem poinformowania Szkoły lub Lektora prowadzącego o tym fakcie minimalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku zajęcia uznane będą jako odwołane za późno.
13. Niezgłoszona wcześniej nieobecność ucznia na zajęciach nie zmienia kwoty opłat oraz nie zwalnia z
konieczności wpłacania rat. Zajęcia uznaje się za odbyte.
14. Nieobecność Kursanta uczestniczącego w zajęciach w grupie uznaje się jako zajęcia odbyte.
15. Do wpłat dokonanych po terminie mogą być doliczane odsetki według ustawy.
16. Po upływie terminu wpłaty, Szkoła ma prawo zawiesić współpracę z Kursantem do czasu uregulowania płatności wraz z karą, o której mowa w pkt. III. 14.
17. Jeżeli należność nie wpłynie do 4 tygodni po upłynie terminu wpłaty, Kursant traci prawo do
uczestnictwa w zajęciach, jego dostęp do konta na platformie zostaje zablokowany, a Szkoła ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu odzyskania swoich należności.
18. W przypadku zerwania Kursu bez złożonego wypowiedzenia, opłaty należy uiszczać do końca trwania Kursu.

V Zajęcia prowadzone w formie Webinarium

  1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu spotkania dostępnego na stronie www.e-speranto.pl .

2. Czas trwania 1 spotkania uzależniony jest od ilości tematu i waha się między 30-90 minutami.

3. Maksymalna ilość uczestników w 1 spotkaniu wynosi 25 osób.

4. Uczestnik Webinarium zostanie poinformowany o planowanym spotkaniu z wyprzedzeniem oraz otrzyma link do zalogowania się na spotkanie.

5. Umowę zawiera się poprzez rejestrację i wykupienie kursu online na stronie www.e-speranto.pl. Transakcje realizowane będą przez Przelewy24, Paynow, Blik lub PayPal.

6. Umowa trwa do końca trwania Webinaru. Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu webinarowego podany jest na stronie www.e-speranto.pl.

7. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią Umowy.

5. Umowa trwa do końca trwania wykupionego kursu. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów podane są na stronie www.e-speranto.pl.

6. Zawierając umowę Kursant zobowiązany jest podać swoje dane potrzebne przy rejestracji na stronie www.e-speranto.pl.

7. Uczestnikowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy na Świadczenie Usług Językowych w Szkole E-speranto.pl w ciągu 14 dni od chwili zawarcia Umowy, czyli opłacenia pierwszej raty za usługi w szkole. Odstąpienie od umowy należy przesłać na adres info@e-speranto.pl podając swoje imię, nazwisko, numer pesel oraz numer zamówienia.

8. W przypadku, gdy Kursant rozpocznie kurs w ciągu 14 dni od chwili zawarcia Umowy, zgadza się on zrzec prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia.

9. Osoba niepełnoletnia nie może zawrzeć umowy bez zgody swojego opiekuna prawnego.

VI Reklamacje

1. Kursant ma prawo składać reklamacje dotyczące Szkoły i jej funkcjonowania. Reklamacje należy
złożyć na adres opinie@e-speranto.pl.
2. Składając reklamację należy podać:
a. imię i nazwisko;
b. wskazać Lektora prowadzącego;
c. dokładnie opisać zastrzeżenia dotyczące sprawy, wskazać daty ewentualnego zdarzenia;
3. Szkoła zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną zgodnie z Regulaminem nie później niż w ciągu
30 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Szkoła poinformuje Kursanta wiadomością elektroniczną wysłaną
na adres, z którego została zgłoszona reklamacja.

VII Dane Osobowe

1. Administratorem Danych osobowych jest Firma SOROR Karolina Książek
2. Dane osobowe Kursantów będą przetwarzane przez Firmę zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r., poz.1000).
3. Dane przetwarzane są przez Firmę na podstawienia art. 6 ust.1 lit. A) – c) i f) RODO:
a. W oparciu o zgody udzielone przez Kursanta;
b. Z uwagi na konieczność wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Kuranta;
c. Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. Z uwagi na konieczność wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak rozpatrywanie reklamacji Kursanta oraz udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Kursanta;
4. Dane osobowe Kursantów przetwarzane są w następujących celach:
a. zawarcie i realizacja Umowy (świadczenia usług);
b. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
c. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Firmę;
d. prowadzenia działam marketingowych;
e. dochodzenie roszczeń;
f. archiwizacji;
g. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Kursantów;
h. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do cełów związanych z zawarciem
oraz realizacją Umowy i jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest
obligatoryjne.
7. Kursantowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawienia,
zmiany, uzupełnienia i usunięcia.
8. Umowa wygasa w przypadku złożenia Firmie przez Kursanta oświadczenia o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;

9. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę
określone są na stronie www.e-speranto.pl w zakładkach Zasady Przetwarzania Danych oraz Polityka
Prywatności.

VIII Pozostałe postanowienia

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące polskie prawa, w tym
przepisy Kodeksu Cywilnego.